Koruyucu Hekimlik

Koruyucu hekimlik, bireysel ya da toplum olarak hastalıkların ortaya çıkmasını ya da ağırlaşmasını engelleyici önlemler üzerinde çalışan hekimlik dalıdır.

Günümüzde hükümetlerin çoğu, hastalıkları önlemenin tedaviden daha akılcı bir yol oldu­ğunu ve devlete daha az parasal yük getirdiği­ni kabul etmiş durumdadır. Bu da, etkili halk sağlığı programlarını uygulamakla yürütülebi­lir. Halk ya da kamu sağlığı uygulamaları, temiz su gereksiniminin karşılanmasından dükkânlarda satılan yiyecek ve içeceklerin denetlenmesine kadar çok geniş bir alanı kapsar. Lokanta, otel, hastane, okul ve ben­zeri yerlerde mutfakların, pastane ve fırınla­rın, mezbahaların temiz ve sağlık koşullarına uygun olması, hava, su ve toprağın sanayi atıklarıyla kirlenmesini engelleyici önlemler alarak çevre sağlığının korunması, genel tuva­letlerin temizliği, konutlar, fabrikalar, sinema ve tiyatro salonları ile otobüs, tren, uçak, gemi gibi toplu taşıma araçlarındaki sağlık ve güvenlik önlemlerinin denetlenmesi, sağlığa zararlı ilaç üretimini engellemek amacıyla ilaç firmalarının sıkı gözetim altında tutulması bu uygulamaların yalnızca bir bölümüdür. Halk sağlığı çalışmaları hemen her ülkede devlet eliyle yürütülür. Bu alanda en büyük uluslar­arası kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütü de ülkeler arasında yardımlaşmayı, bilgi alışveri­şini ve ortak kampanyaların yürütülmesini sağlar.

Halk sağlığı programlarının temel direkle­rinden biri, bireylerin ve toplumun hastalık­lardan korunmasını, hastalıklarla savaşarak ve çevre koşullarını iyileştirerek yaşam süresi­nin uzatılmasını amaçlayan koruyucu hekim­liktir. Bu alanda çalışan uzmanlar, toplumda yaygın olan bulaşıcı ve salgın hastalıkların neden kaynaklandığını, nasıl yayıldığını ve bu hastalıkların önünü almak için ne yapılması gerektiğini saptarlar. Temizlik koşullarına özen göstermemenin ya da aşırı alkol ve sigara içmek gibi belirli alışkanlıkların doğu­racağı sağlık sorunları konusunda halkı uyar­mak için eğitim programlan hazırlarlar. Ayrı­ca, düzenli sağlık taraması yaparak, kanser gibi bazı hastalıkları iyileşme şansının çok daha yüksek olduğu başlangıç evresindeyken saptamak ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşıla­ma kampanyaları düzenlemek de koruyucu hekimlerin görevidir.

Henüz Yorum Yapılmamış.

Yorum ekle